(1)
Boichenko, M. I. Self-Unfolding of the Phenomenon of Hryhorii Skovoroda. AMPR 2022, 5-13.