DOI: https://doi.org/10.15802/ampr2012/7839

MODERN TRENDS INFORMATIONAL TECHNO-ENABLING TECHNOLOGIES OF PROFESSIONAL COMPETENCE IN THE HIGHEST EDUCATION IN THE CONTEXT OF ANTHROPOLOGICAL DEVELOPMENTv

V. I. Mudrak

Abstract


Modern approaches to the anthropology development in the global information space are realized in the system of technica - echnology provision of professional competence in the highest
education. This implies running time the newest relation systems in context “man-technetechnology- education-professional competence”.

Keywords


anthropology; competence; information; techne; technology; system

References


Абдеев, Р. Ф. Философия информационной

цивилизации. – М. : Владос, 1994. – 336 с.

Андрущенко, В. П. Організоване суспільство.

Проблема організації та суспільної самоорганізації в

період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть: Досвід соціально-філософського аналізу. – К. : ТОВ «Атлант ЮеМСі», 2006. – 498 с.

Белл, Д. Грядущее постиндусриальноке общество: Опыт социального прогнозирования / Даниел Белл [перевод с английского]; В. Л. Иноземцев (ред. и вступ. Статья. – М. : Academia, 1999. – 956 c.

Брок-Утне, Б. Анализ глобальных факторов, влияющих на современную образовательную систему [Электронный ресурс] / Биргит Брок-Утне // Высшее образование в Европе. 2002. – Том ХХУ11, № 3. – С. 25–30. – Режим доступа : http://technical.bmstu.ru/-istoch/upr/globfakt.doc.

Гусинский, Э. Н. Введение в философию образования : Учеб. пособие / Э. Н. Гусинский, Ю. И. Турчанинова. – М. : Логос, 2001. – 234 с.

Забродська, Л. М. Інформатизація закладу освіти: управлінський аспект. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2003. – 240 с.

Євтодюк, А. В. Синергетичні закономірності коеволюції тріади «інформаційне суспільство- безперервна освіта- людина» / А. В. Євтодюк // Практична філософія. – 2003. – № 1 (7). – С. 191–196.

Інтеграція вищої освіти України в європейську систему : Збірник наукових праць: За матеріалами міжнарод. наук.- методол. конференції “Інтеграція вищої освіти України в європейську систему”, Дніпропетровськ, 05 травня 2001 р. / Н. Є. Бойцун (ред.); Міжнародний фонд “Відродження”. – Дн-

ськ : Арт-Прес, 2001. – 108 с.

Кастельс, М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура./ Мануель Кастельс [пер. с англ.]. Под научн. рук. и ред. О. И. Шкаратана. – М. : ГУ-ВШЭ, 2000. – 608 с.

Кулицький, С. П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління : Навч. посібник. – К. : МАУП, 2002. – 224 с.

Навроцький, О. І. Вища школа України в умовах трансформації суспільства. – Х. : Основа, 2000. – 240 с.

Урсул, А. Д. Модель ноосферно–опережающего образования ІІІ-го тысячелетия // Сб. тезисов и материалов ІІІ-го Международного симпозиума “Открытое общество и устойчивое развитие”. –Т.VІІ. – Зеленоград, 2001. – 456 с.

Тапскотт, Д. Электронно-цифровое общество: Плюсы и минусы эпохи сетевого интеллекта / [пер. с англ. И. Дубинского; под ред. С. Писарева]. – М. : Релф. Бук. – 2009. – 400 с.

Урсул, А. Д. Становление глобального образования / А. Урсул // Alma Mater. – 2010. – № 2. – С. 36–44.

Фініков, Т. В. Сучасна вища освіта: світові тенденції і Україна / Міжнародний фонд досліджень освітньої політики, Інститут економіки та права “КРОК”. – К. : Таксол, 2002. – 176 с.

Яблонський, В. А. Вища освіта України на рубежі тисячоліть: проблеми глобалізації та інтернаціоналізації. – К., 1998. – 278 с.


GOST Style Citations


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.