SOCIETY OF KNOWLEDGES AS SPACE OF DEVELOPMENT OF INTELLECT OF PERSONALITY

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15802/ampr2015/55724

Keywords:

society of knowledge, knowledge, intellect, education during all life

Abstract

Purpose. In the article the author analyzes the history of the formation of the concept of "knowledge society", stressed the ambiguity of the category "knowledge". We consider the views of various researchers on topics studied question, their difference and contradiction, analyzed the degree of research scholars of the subject. The author of the article pays attention to the integrity and consistency – logical properties of the educational process. The concept of "resources", "intellectual resources". Proven strategic resources of building a "knowledge society" are creativity and intellectual development. Methodology. The author in the publication examines the concept of intelligence, its nature from the perspective of the intellect of the person. Reviewed and defined the essence of the new paradigm of education – "Education throughout life", and the element of the new educational paradigm is the concept of fundamentalization of education. The scientific novelty. The analysis of the conceptual apparatus, the formation of a new educational paradigm. Conclusions. After consideration of all factors and reasons, the author concludes that the scope for the functioning and deployment of intelligence of the individual is the knowledge society.

Author Biography

G. Moskalyk, Kremenchug National University named after M. V. Ostrogradskiy

G. Moskalyk

References

Bauman Z., Inozemtseva V.L. Individualizirovannoye obshchestvo [The individualized society]. Moscow, Logos Publ., 2005. 390 p.

Borova T.A. Profesiina kompetentnist naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv vyshchoho navchalnoho zakladu yak indykator efektyvnosti yikhnoi diialnosti [Professional competence of scientific and pedagogical staff of higher educational institutions as an indicator of efficiency of their activity]. Problemy inzhenerno-pedahohichnoi osvity – The problems of engineering and pedagogical education, 2011, no. 32-33, pp. 265-269.

Davydov P.H. Rol osvity u formuvanni «suspilstva znan»: filosofiia ta praktyka [The role of education in forming the "society of knowledge": philosophy and practice]. Noosfera i tsyvilizatsiia – Noosphere and civilization, 2011, issue 10/11, pp. 160-164.

Draker P. Postkapitalisticheskoye obshchestvo [Post-capitalist society]. Novaya industrialnaya volna na Zapade. Antologiya [New industrial wave in the West. Anthology]. Moscow, Academia Publ., 1999. Avavilable at: http://iir-mp.narod.ru/books/inozemcev/page_1067.html. (Accessed 30.Nov.2015).

Korablova N.S. Bahatomirnist rolovoi realnosti: roli i masky – lik i lychyna [The multidimensionality of role-playing reality: roles and masks – face mask and]. Kharkiv, Kharkovskyi natsyonalnyi unyversytet imeni V.N. Karazina Publ., 2000. 288 p.

Kotliarova A.V. Intelekt ta yoho mistse u rozvytku osobystosti studenta [Intelligence and its role in the development of the individual of student]. Mizhnarodnyi naukovyi forum: sotsiolohiia, psykholohiia, pedahohika, menedzhment [International scientific forum: sociology, psychology, pedagogy, management], 2011, issue 5, pp. 152-159.

Mykhailyshyn H.Y. Aktualni problemy stvorennia suchasnoi modeli innovatsiinoi osvity v Ukraini [Actual problems of creation the modern innovative model of education in Ukraine]. Hrani – Facets, 2012, no. 9 (89), pp. 51-55.

Naumkina Ye.A. Ot informatsionnogo obshchestva k obshchestvu znaniy: obrazovatelnyy aspekt [From information society to knowledge society: the educational aspect]. Filosofski nauky [Philosophy sciences], 2009, pp. 30-37.

Svyrydenko D.B. Akademichna mobilnist: vidpovid na vyklyky hlobalizatsii [Academic mobility: the challenges of globalization]. Kyiv, Vydavnytstvo Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova Publ., 2014. 279 p.

Synhaivska A.M. Novomu suspilstvu – novi znannia [New society – new knowledge]. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut: Filosofiia. Psykholohiia. Pedahohika» [Bulletin of the National technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”: Philosophy. Psychology. Pedagogy], 2008, no. 1(22), pp. 68-74.

Solomatina Ye.O. «Obshchestvo znaniya»: novye tendentsii v strategii obrazovaniya: sotsialno-filosofskiy analiz. Avtoreferat. Diss. [«The knowledge society»: new trends in the strategy of education: socio-philosophical analysis. Author`s abstract]. Moscow, 2011. 167 p.

Toffler O. Tretia khvylia [Third wave]. Suchasna zarubizhna sotsialna filosofiia [Modern foreign social philosophy]. Kyiv, Lybid Publ., 1996, pp. 275-334.

Uvarkina O.V. Osvitnii potentsial natsii [Educational potential of the nation]. Kyiv, Vydavnytstvo Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova Publ., 2011. 382 p.

Khmil V.V. Osvita: sushche ta nalezhne [Education: being and tribute]. Antropolohichni vymiry filosofskykh doslidzhen – Anthropological measurements of philosophical research, 2012, no. 2, pp. 115-124.

Shter N., Malinkina A.N. Mir iz znaniya [The world of knowledge]. Deutschland, 2001, no. 1. Available at: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000958/st000.shtml. (Accessed 30.Nov.2015).

Yablochnikov S.L. Tlumachennia poniattia «formuvannia znan» u mezhakh systemno-kibernetychnoho pidkhodu [The interpretation of the concept "knowledge creation" within the framework of systemic and cybernetic approach]. Zbirnyk naukovykh prats Berdianskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu (Pedahohichni nauky) [Proc. of Berdyansk State Pedagogical University (Pedagogical science)], 2012, no. 4, pp. 314-319.

Tilak J.B.G. Trade in Higher Education: The role of the General Agreement on Trade in Services on Higher Education (GATS). Available at: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002149/214997E.pdf. (Accessed 30.Nov.2015).

Urry J. Mobile Sociology. British Journal of Sociology, 2000, vol. 51, issue 1, pp. 185-203.

Downloads

Published

2015-12-09

How to Cite

Moskalyk, G. (2015). SOCIETY OF KNOWLEDGES AS SPACE OF DEVELOPMENT OF INTELLECT OF PERSONALITY. Anthropological Measurements of Philosophical Research, (8), 38–46. https://doi.org/10.15802/ampr2015/55724

Issue

Section

SOCIAL ASPECT OF HUMAN BEING