Editorial Team

Editor in Chief

Volodymyr V. Khmil, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Ukraine

Vice editor-in-chief

Anatolii M. Malivskyi, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Ukraine

Senior Production Editor

Tetiana Kolesnykova, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Ukraine

Literary Editor

Olena O. Bocharova, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Ukraine

Members of the Editorial Team

Otfried Höffe, Eberhard Karls University of Tübingen, Germany

Oleg Bazaluk, Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University, Ukraine

Tetyana Parkhomenko, National Agency for Quality Assurance in Higher Education, Ukraine

Dmytro Y. Snitko, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Ukraine

Valery E. Gromov, State National Mining University, Ukraine

Alexis Halapsis, National Metallurgical Academy of Ukraine, Ukraine

Tatiana Shchyttsova, Center for Philosophical Anthropology, Lithuania

Oleksandr Korkh, University of Customs and Finance, Ukraine

Liudmyla A. Kats, University of Haifa, Israel

Vitalii V. Liakh, H. S. Skovoroda Institute of Philosophy of the NAS of Ukraine, Ukraine

Anatoly A. Legchilin, Belarusian State University, Belarus

Roman Sapenko, Uniwersytet Zielonogorski, Poland

Zdzisaw Kieliszek, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland