Editorial Team

Editor in Chief

Volodymyr V. Khmil, Ukrainian State University of Science and Technologies, Ukraine

Vice editor-in-chief

Anatolii M. Malivskyi, Ukrainian State University of Science and Technologies, Ukraine

Senior Production Editor

Tetiana Kolesnykova, Ukrainian State University of Science and Technologies, Ukraine

Literary Editor

Olena O. Bocharova, Ukrainian State University of Science and Technologies, Ukraine

Members of the Editorial Team

Otfried Höffe, Eberhard Karls University of Tübingen, Germany

Oleg Bazaluk, Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University, Ukraine

Tetyana Parkhomenko, National Agency for Quality Assurance in Higher Education, Ukraine

Dmytro Y. Snitko, Ukrainian State University of Science and Technologies, Ukraine

Valery E. Gromov, State National Mining University, Ukraine

Alexis Halapsis, National Metallurgical Academy of Ukraine, Ukraine

Tatiana Shchyttsova, Center for Philosophical Anthropology, Lithuania

Oleksandr Korkh, University of Customs and Finance, Ukraine

Liudmyla A. Kats, University of Haifa, Israel

Vitalii V. Liakh, H. S. Skovoroda Institute of Philosophy of the NAS of Ukraine, Ukraine

Anatoly A. Legchilin, Belarusian State University, Belarus

Roman Sapenko, Uniwersytet Zielonogorski, Poland

Zdzisaw Kieliszek, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland

Mykhailo I. Boychenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Liudmyla O. Fylypovych, H. S. Skovoroda Institute of Philosophy of the NAS of Ukraine, Ukraine