Editorial Team

Editor in Chief

Volodymyr V. Khmil, Ukrainian State University of Science and Technologies, Ukraine

Vice editor-in-chief

Anatolii M. Malivskyi, Ukrainian State University of Science and Technologies, Ukraine

Senior Production Editor

Tetiana Kolesnykova, Ukrainian State University of Science and Technologies, Ukraine

Literary Editor

Svitlana P. Lahdan, Ukrainian State University of Science and Technologies, Ukraine

Members of the Editorial Team

Oleg Bazaluk, Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University, Ukraine

Mykhailo I. Boychenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Valery E. Gromov, Dnipro University of Technology, Ukraine

Liudmyla A. Kats, University of Haifa, Israel

Zdzisaw Kieliszek, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland

Oleksandr Korkh, University of Customs and Finance, Ukraine

Vitalii V. Liakh, H. Skovoroda Institute of Philosophy, the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Tetyana Parkhomenko, National Agency for Quality Assurance in Higher Education, Ukraine

Roman Sapenko, Uniwersytet Zielonogorski, Poland

Dmytro Y. Snitko, Ukrainian State University of Science and Technologies, Ukraine

Liudmyla O. Fylypovych, H. Skovoroda Institute of Philosophy, the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Alexis Halapsis, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Otfried Höffe, Eberhard Karls University of Tübingen, Germany

Tatiana Shchyttsova, European Humanities University, Lithuania